zohre-vefayi

Monday, May 17, 2004

اوشاق مكتبي – ايكينجي سايىسي ياييلدي!


تورك ديللي اوشاقلار ده رگي سىنين ايكينجي نومره سي ياييلدي. بو نومره ده اوخويوروق :


– ميرزه جبار باغچابان (ياشاييشي)
– ديريليك سويو (ناغيل)
– گولمه جه لر
– خوي شهري (تانيتيم)
– كاريكاتور نه دير؟
- پالتارلار، باياتىلاردا
– عومومى بيلگىلر
– فاطما ننه (شئعر)
– جيرتدان (ناغيل)
– كوردشت حامامي (تانيتيم)
– ديل توتما اويونو
– موللا نصيرالدين و قونشو قازاني (ناغيل)
- بيتگىلر مـثللرده
– بيلمه جه لر
– سئحيربازليق
– بيرينجىلر
– قزاقستان اؤلكه سي (تانيتيم)
– بويامالار
– آختار، تاپ! (اويون) و........


بو ده رگىني تبريزين غزئت ساتانلاريندان آلا بيلرسينيز !


posted by 2:32 PM

Wednesday, May 12, 2004

يك حقيقت غير قابل انكار

تـوجـــه.....................تـوجـه


(( اين مقاله به زبان تركي در تاريخ فوق در روزنامه ها و سايت هاي متعدد ا ينترنتي چاپ و منعكس گرديده است . در تاريخ5 /2/1383 ارامنه افراطي در تهران در پارك مريم با هجوم به جوانان آذربايجاني آنان را با ضرب چاقو و موكت بر مصدوم و روانه بيمارستان كردند ! نيروهايي كه وظيفه ايجاد نظم در محل را داشتند در اين ميان به بازداشت وسيع آذربايجا نيها اقدام نمودند كه تا اين تاريخ تعداد زيادي ار آنان در بازداشت به سر مي برند !


در تاريخ19/2/1383 در محل دانشگاه شهيد بهشتي تهران ؛ كردهاي افراطي با حمله به غرفه دانشجويان استان آذربايجان غربي تا بلوي ا ستان فوق را پا يين آورده و تابلوي استا ن مكريان را نصب نمودند و با ضرب و شتم و ارعا ب دانشجويان آذربايجاني را از غرفه خود بيرون نمودند ! نيروهاي حراست دانشگاه اقدام به تعطيلي كامل غرفه نمودند ! »
...................................


به قدرت رسيدن بعثيان در عراق ؛ اشغال افغانستان بدست نيروهاي اتحاد جماهير شوروي ؛ كودتاهاي متعدد در پاكستان ؛ جدا شدن بحرين ا ز ايران ؛ انقلاب اسلامي در ايران ؛ فروپاشي اتحاد جماهيـــــــر شوروي ؛ جنگ ايران و عراق ؛ جنگ عرا ق و كويت ؛ ا دعاي اعراب در خصوص سه جزيره ايران ؛ جنگ هند و پاكستان ؛ اشغال ا غانستان بدست نيروهاي آمريكا ؛ اشغال عراق بدست همين نيروها ؛ تصديق قانون اساسي جديد عراق در مجلس موقت آن ....و واقع شدن چنين حوا دثي تنها در عرض چهل سال نشان از سرعت زمان و وجود حوا دث غيرقابل انتظار را دارد . در بــرابـــر چنين زمان پر سرعتي اگر كساني همچون عقاب حركت پشه اي را مي سنجند ؛ تعداد كساني كه همچون كبك سر در بـرف دا رند و با غفــلت روزگار مي گذرانند ؛ اندك نيستند !


آذربايجان بعنوان يك ايا لت مرزي كه در ميان چنين كشورهاي بلازده اي به سر مي برد طبيعتا از هر بلايي اندكي هم كه شده سهمي دارد . و بلا زماني به فاجعه تبديل ميشود كه براي رديف نمودن و بررسي چنين اتــفاقاتي امكان عمل هــم وجود نداشته باشد . متاسفانه پروسه سانتراليزه نمودن تمامي وقايع سياسي بعنوان يك پروسه ا لقايي از سوي امپرياليست ها و در راس آنها امپرياليست انگليس ؛ در همين كشورها تابعان و رهروان فراواني دارد . حال ا ينكه برخي مسائل سياسي نه در مركز بلكه در نقاطي مستعد حوادث سياسي آ فريده ميشوند و طبعا حل چنين معضلاتي هم در همان منــطقه بايد كه صورت بگــــيرد . ا لبته اگر كسي قصد حل معضلات را دارد به اين نكــته وا قف ا ست اما آنكه در صدد افزودن بر معضلات ا ست چنين واقعيات غير قابل انكاري را ناديده گرفته و به مباحث كاملا بي ربط دامن مي زند .


افراد و تشكيلاتي كه حامل افكا ر امپريا ليستي هستند هيچ كس را به غير ا ز خود قبول ندارند و در ا ين راستا نه تنها خلقي را ؛ شايد خلق هايي را از مطالبات و خواسته هاي خويش دورمي كنند بلكه براي آفريدن امتيازهايي براي خود از هر چيزي نهايت استفاده را مي نمايند . بدين معني كه خلق هايي كه رودرروي افــــكار امپرياليستي قرار مي گيرند ؛ اگر از سويي حقوق و مطالبات آنها ناديده گرفته ميشود از سوي د يگر ناظر تلاشهاي مداوم ديگران براي نابودي خويش هستند و به غـــير از تماشا چـــــاره اي ندارند . در ا ينكه دنيا نظاره گر چنين حق كشي هايي است ترديدي نيست اما نظاره كردن با در يافتن متفاوت ا ست و دريافتن نيز با دل سوزاندن فرق دارد . در چنين شرايطي در برابر ا ين حق كشي ها چه كسي ميتواند دل بسوزاند ؟ و براي حل اين معضل از كه بايد متوقع بود ؟


نيروهاي امپرياليستي با بهره گيري از افكار ناسيوناليستي ا بتدا صد در صد منافع خويش را در نظر مي گيرند و در اين سهم گيري تا نهايت كار مصر هستند . بعنوان مثال درخصوص هند و پاكستان ابتدا تفاوت مذهب را پيش كشيدند و مرز ميان مسلمان و هندو قرار دادند و بعد از موفقيت در اين كار مرز بين شيــعه و سنـــي را در پاكستا ن آ فريدند و از سوي ديگر در مباحث ارضي ايا لت كشمير را بعنوان مناقشه اي الي الابد در ميان اين دو كشور قرار دادند و سالهاي سال است كه از آ ن بهره ها مي برند . در حوزه قفقاز اين پروسه تند وتيز تر از هر جاي ديگر در جريان است . روس – چچن ؛ ارمني – مسلمان ؛ يهود – آريا ؛ سفيد روس – سفيد اروپا ...و چه ها كه نمي آفرينند ! اين معضل در ميان كشور هاي آسياي ميانه بايد كه شديدتر باشد چراكه آسياي ميانه ارزشمندترين نقطه جهان به شمار مي رود . و به سبب همين ارزشمندي جنگ – نفرت – درگيري – دشمني – تروريسم – فقر و فلاكت و ... بايد كه از اين نقطه بر چيده نشود . مناقشه خـــزر بعنوان يك مناقشه بي انتها هم اكنون جاي خود را به خوبي باز كرده است .در ميان ايالات و كشورهاي اين منطقه ديگر نه مبحث مسلمان و ارمني بلكه مناقشه ارمني و آذربايجاني وا سوي ديگر برنامه حما يت از كردها و در منطقه جنوبي حمايت از ايــــده پان آ ريايي ؛ براي ا فزودن بر معضلات يك به يك پـــا به عرصه حيات مي گذارند . و چنين مي گــــردد كه امروزه آذربايــجان با يك حقيقت غير قا بل انكار روبروست : ارامنه – كردها و پان آريا !


ارامنه با توجه به همزيستي ساليان متمادي با آذربايجانيها بعنوان معضل قلمداد نمي گردد . اما اين حيات صميمي و نزديك ؛ با ظهور افكار داشناكسيوني در ارامنه افراطي ؛ لكه دار مي گردد و آنان را بازيچه دست ا مپرياليست هاي قدرت طلب قرار مي دهد . مپريا ليستها باور « مذهب ارمني » را در آنها تغيير داده و به « نژاد ارمني » تبديل مي كند . و از سويي ديگر تصور « ارمنستان بزرگ » را در ذهن آنان جاي ميدهد . در اين ميان اگر فردي ارمني پيدا شود كه تن به اين خوليا ها ندهد با تصوير نمودن دشمنهاي خيالي ( نهايتا مكان امن شما دامن داشناك هاست ! ) گفته و بر مي گردانند .


كردها عليرغم اينكه مدت زمان اندكي است به يك خلق تبديل گرديده اند ؛ معهذا توانسته اند با شعار ( كاچي به از هيچ چي ) امروزه دنيا را متوجه خود كنند . آنان سا ليان سال « ما خلقي مظلوم هستيم » گفته و در تمامي كشورهاي جـــــهان خود را به نمايش گذاشته اند و مراكز بسياري را هم راي خود نموده اند . نكته قا بل توجه ديگر در خصوص آنها ا ين است كه دائما جمله « من يك كرد هستم » را تكرار و تكرار نموده اند . آنان اين ايمان را هيچگاه از خوددور نداشته و در هر كجاي دنيا كه هستند افكار ناسيوناليستي خود را با هيچ تفكر ا نترناسيوناليستي معاوضه نكرده اند . ديگر مرام قابل تامل آنها « بگذار نسل كرد زيادتر بشود » هست و بدين طريق هر خــانواده با 5 – 6 و شايد بيشتر از اين كودك ؛ توانسته اند نفــــوس خويش را در عرض 50 سال اخير به 15 برابر ا فزا يش دهند . به هر حا ل اين قوم پر باور و پر شمار تا زماني كه افكاري چون « كردستان بزرگ » را حمل نمي كنند ؛ يك معضل به حسا ب نمي آيند ؛ اما با تغيير و ارائه نقشه هاي جديد ؛ بازيهاي زشت امپريا ليستي نوتر و آشكارتر نمايان ميشود ؛ بازيهايي كه قلب هر فرد ا نسان دوستي را از فجايع پشت پرده آن به درد مي آورد ! و تاسف بيشتر از آنجا ناشي ميشود كه اين بار نيز اين آذربايجان است كه همانند گوسفندقرباني قسمت ا ين و آ ن ميشود !


پان آ رياها ؛ دنباله روان امپرياليست ها كه گذشته و ماهيتشان بر هيچكس معلوم نيست ؛ حقيقتا تا به امروز هيج دشمني را به غير از آذربايجاني در تصور خود ندارند ! پان آريا كه از عصر پهلوي خود را ظاهر ساخته ا ست هما نند ارامنه داراي كشور مستقل نيست و همانند كردها مالك نفوس پر شمار نيست .آنها همواره ما نند قارچي ا ز دامن حاكميت هاي مركزي آويخته اند و در برابر آذربايجان ؛ ارمنستان را تقويت مينمايند و در برابر تركيه ؛ يونان را و به يقين در برابر روســــيه دست بر دامن آمريــكا مي آ ويزند ! پان آريا خود را غير مسلمان و زرتشتي مي خواند و در اين ادعا ؛ خودرا مالك آذربايجان ؛ مبداء و مدفن زرتشت مي داند .


به هر حال همچنانكه قيد گرديد مناقشه بر سر لحاف ملا نصرالدين است و در اين ميان مباحث اسلام – ارمني – كرد و....همانند كليدي براي دست يابي به منابع بي شمار آسياي ميانه به كار گرفته ميشود . آذربــايجان و آذربــايجاني فعلا در بازيــهاي امپريا ليستي جايي ندارند چراكه آذربــايجاني نه ا حتياج به « نژاد » تراشي هـــاي كاذب و نه ا حتياج به « زمين » هاي غصبي دارد . آذربـايجاني سالها و قرنها بعنوا ن خلقي پر آوازه زندگي نموده است ؛ معهذا اين تاريخ پر افتـــخار نبايد امروزه باعث غــــــفلت از بازيهاي دهشت بار سياسي روز گردد . اگر بازيهاي امپرياليستي هر روز چهره تازه اي به خود مي گيرد ؛ ايستادن در برابر آن نيز طالب شيوه هاي تــــــازه اي ا ست . براي حل معضل امروزي راه حل ديروزي كارساز نيست . بخصوص در رابطه با تغييرا ت سريعي كه در عرصه جـــهاني صورت مي گيرد راههاي معقول و مثمر ثمر مورد نياز ا ست . در وا قع امروزه ديگر گروههاي پارتيزاني و ميليشيايي به درد هيچ كاري نمي خورد . امروزه انسانها همانند شطرنج بازي ماهر بايد كه با دقت تمام وارد بازي هاي ناخواسته بشوند . امروزه ديگر سكوت به معناي صلح و دوستي و مصالحه و... تعبـير نمي گردد . ايســتايي و سكوت امروز به معــناي هلاكت و ذلالت ا ست. پــيشرفت و پيروزي امروز ديگر با آ ويختن به دامن نيروهاي امپريا ليستي مقدور نمي گردد بلكه بايد چنين نيروهايي را به بازي گرفت . اگر امروز آذربــايجان بعنوان منــــطقه اي بلازده در نقشه هاي امپرياليستي به كـردها – ارامـنه و پـان آريـايـي هــا بخشيده ميـــشود و مــتاسفانه از سوي حاكميت مركزي دست و پايش به هر نحوي از انحا بسته است ؛ چاره اي جدي براي دوام خود نيابد طولي نخواهد كشيد كه به مركز ي ترين نقطه بازيهاي امپرياليستي تبديل شود .


امروزه وجود يك تشكل سياسي با حضور مستقيم آذربـايجانيها در خود آذربايجان ضروري مي نمايد . ا ين تشكل هما نند تشكيلات موجود در ميان اقوام همسايه نه بر اساس احساسات تـند ناسيوناليستي بلكه بر اساس مقابله با افــكار امپريا ليستها و به مقصد نـــهايي صلح آفـــريني در منطقه بايد كه بوجود بيايد . بدون واهـمه از تهمت هاي پان آريايي ؛ آذربايجاني بايد كه هما نند ريش سفيدي با تجربه پاي به ميدان نهد و نه تنها آذربايجان بلكه تمامي كشور و منطقه را در اين شرايط بحراني حفظ نمايد !

زهره وفايي – تبريز 20/12/1382


posted by 7:41 PM

Powered by Blogger

 

Zohre Vefayi

ZOHRE-AZ VEBLAQI

zohre-vefayi

Zohre Vefayi


ARCHIVES
EMAIL

مقاله-يازىمحرم و نامحرم
چؤره كچى مش ايسماعيل عمي
قادين و پوليتيك چاليشمالاري
كم سالترين بازداشتي سياسي تاريخ
تـــاريخ خــاطيره لـــردن يـــارانــيـــر
سـانـتـرالـيـسـم ، حـتـي در احـزاب سـيـاسـي
آقايان! تهـران را بـراي آذربـايـجـانـيـهـا نـاامـن نـسازيـد!
آذربايجان ائولادلارينا اوره کدن سالام!
منظري از ۲۱ آذر - زهره وفايي
ايـام آزادي پــان تــوركيســـــــم!
سواد آموزي، الزاماً فارسي آموزي نيست!
مردم، مجلس و مسئولان
فرزندان نامشروع استعمار
نامه هاي سرگشاده به مجلس هفتم
مهاجرت‌، خدمت‌ يا خيانت‌؟
آذربايجانين ميللي حركتي و آمريكا تاريخ بيزي گؤزله مه يه جك!
آفت هاى حركت ملى
عصرين هانسى بؤلومونده دايانميشيق؟
نارضايتي ها را جدي بگيريم!

شخصيتها-آدليملار


اشتباه بزرگ خليفه معتصم
پـروفـسـور مـحـمد تـقـي زهـتـابـي
حيدر عم‌اوغلو
مزدك
چرا آذربايجان قهرمانان خود را از ياد نمي برد؟!

ناغيل-سؤلجك


ELNÜR
بئشيك

شعر-قوشوق


ne yazım?
ياساق سئوگى
قاراداغ عاشيقي، عاشيق غافار ابراهيمىدن بير نئچه سؤز

شكيل-گؤرونتو


آثار باستاني آذربايجان به روايت تصوير -۱
آثار باستاني آذربايجان به روايت تصوير -۲
آثار باستاني آذربايجان به روايت تصوير -۳

معروضه-چيخيش


نمايشنامه-تئاتر اويونو


اوشاق نمايشي: يارديم چيل دوستلار

متفرقه-باشقا


زهره وفايي نين اثرلري
غوربتده‌ سؤنموش‌ اولدوزلار
زهره‌ وفائی‌: «مكتوب‌»
انجمن‌ كتاب‌ دوستان‌ آذربايجان‌


چئويرى-ترجمه


زبان و هويت